gymnazium zvoen

HODNOTENIE BESEDY/ACET

Najväčší učiteľ národov J. A. Komenský venoval veľkú pozornosť výchove. Bol toho názoru, že lepšie je vychovávať, ako potom prevychovávať.
Keďže je táto myšlienka vysoko aktuálna v dnešnej dobe, zúčastnili sa naši študenti osemročného gymnázia niekoľkých besied, zameraných na prevenciu proti HIV, AIDS a drogám.

Sú to témy, ktoré spoločnosť nemôže prehliadať a musí im venovať maximálnu pozornosť. Počnúc školami.

Vychádzajúc z názorov študentov, ich vyjadrení o hodnoteniach stanovísk možno hodnotiť tieto besedy ako bohatý prínos pre študentov.
Študenti sa kladne zhodli na tom, že besedy boli organizované veľmi zaujímavou formou, bola vytvorená dôverná atmosféra, pretože lektori im boli vekovo blízky /pre študentov prijateľní mladí ľudia/, ocenili hlavne neformálny prístup lektorov a oživenie jednotlivých tém príbehmi.

Študenti vyjadrili názor, že besedy im pomohli aj z toho hľadiska, že si spresnili fakty, v ktorých mali nedostatky. Ocenili by, keby aj v budúcnosti sa konali podobné zaujímavé besedy.

Väčšina názorov bola pozitívnych, avšak našlo sa aj zopár kritík. Ktoré smerovali k výberu samotných tém, pretože študenti boli toho názoru, že počas štúdia sa neustále stretávajú s podobnými témami, hlavne na hodinách etickej výchovy.

Celkovo možno skonštatovať, že besedy mali u študentov veľmi dobrý ohlas, očakávajú sériu ďalších besied, pripravených podobnou formou. Nemožno nespomenúť jedinú pripomienku študentov a to, že by radi privítali počas priebehu besied aktívnu obojstrannú diskusiu.

Podľa vyjadrení študentov, keby mali možnosť hodnotiť priebeh besied ako učiteľ, teda známkou, bolo by ich hodnotenie stupeň „výborný“.

Gymnázium Mateja Bela Zvolen

Gymnázium Okružná

Gymnázium Mateja Bela, Zvolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>