3. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Zvolen

 Aktivity ACETU-u boli prirodzenou súčasťou nášho školského projektu prevencie drogových a iných závislostí s názvom RULETA ŽIVOTA. V tomto školskom roku uskutočnili odborní lektori dvojhodinové aktivity v troch triedach 9. ročníka ZŠ. Žiakom priblížili pútavou a veku primeranou formou proces…